Generalforsamling 1. marts 2016 kl. 19:00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 01. marts 2016 kl. 19.00

i klubbens lokaler Brostræde 3-5.

 

Dagsorden:

 1. Kontrol af stemmeberettigede
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Behandling af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af formand (for 2 år)
   1. Preben Christensen genopstiller
  2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
   1. Lars Thygesen genopstiller
   2. Jacob Leth Halldorsson genopstiller
 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
   1. Ion Gørtler & Troels Christensen er på valg.
 8. Valg af en revisor
   1. Louis Duus er på valg
 9. Valg af to revisor suppleanter
   1. Lene Højland og Bjarne Katballe er på valg
 10. Eventuelt
Forslag samt skriftlige fuldmagter skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før general-forsamlingen, d.v.s. senest d. 26. februar 2015. kl 19.00 da denne gælder som adgangstegn.
Forældre til klubbens medlemmer under 14 år gøres opmærksom på vedtægternes § 6 stk. 3 og 4.
Har du forslag til hvem der skal have klubbens pokal for et arbejde ud over det sædvanlige i klubbens regi, bedes du aflevere dette til bestyrelsen – det samme gælder et evt. nyt æresmedlem.
Af hensyn til fortæringen på mødet er det ønskeligt med en forhåndstilmelding, derfor bedes nedenstående tilmelding afleveret i køkkenet senest d. 23. 02.2016 eller på mail tomoe@tomoe.dk 
Husk at medbringe kvittering for betalt kontingent for første halvår 2016,
Der gøres opmærksom på at hvert medlem kun kan medbringe éen fuldmagt.

Et andet indlæg