Vedtægter for Judo klubben Tomoe Kolding

Vedtægter for Judo klubben Tomoe Kolding

1. Klubbens navn er: Judo- og Jiu-Jitsu klubben Tomoe Kolding
2. Klubbens hjemsted er Kolding.

1. Klubben er en amatørklub og skal være tilsluttet Dansk Judo Union, og er til enhver
tid underkastet de i unionen gældende love og bestemmelser.

1. Udbredelse af kendskabet til: Judo, selvforsvar o. lign. grene af Budosporten, drevet som sport for motionens skyld.
2. Varetage medlemmernes interesse for sporten og samarbejde med klubber i ind- og udland.
3. På bedste måde at udvikle et godt kammeratskab mellem medlemmerne.

1. Optagelse af medlemmer der er straffet for voldshandling o. lign. kan nægtes af bestyrelsen. Optagelse af medlemmer der er straffet for voldshandlinger o. lign. vil dog blive behandlet individuelt af bestyrelsen. Afslag på optagelse kan ankes til:
– Generalforsamlingen
– D.J.U. Ordens & Amatørudvalget
– D.I.F. Ordens & Amatørudvalget
2. Aldersgrænsen i klubben fastsættes af bestyrelsen.
3. Personer under 18 år skal medbringe tilladelse til optagelse fra forældre eller værge.
4. Alle personer som har tilknytning til Budo, eller fælles interesser med Budosportens formål, kan blive optaget som passive medlemmer.
5. Anmodning om optagelse som aktivt medlem skal ske skriftligt med oplysning om fulde
navn, bopæl og fødselsdato.
6. Bestyrelsen kan nægte optagelse

1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i begyndelsen af februar måned og indvarsles med 14 dage. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før
generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Kontrol af stemmeberettigede.
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning.
4. Behandling af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen ønsker det eller en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Denne skal afholdes seneste 4 uger efter at begæringen er modtaget og skal indkaldes med mindst 7 dages varsel.

3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af: 1 formand, 1 næstformand, 1 sekretær, 1 kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.
– Judo og jiu-jitsu klubben Tomoe, Kolding, kan kun tegnes ved bestyrelsen eller de personer, der ved skriftlig fuldmagt er bemyndiget af den siddende bestyrelse.
– Bestyrelsen skal indeholde mindst en person fra hver af de i klubben repræsenterede idrætsgrene inden for Budosporten.
– Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen .
– Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, kasserer og det tredje bestyrelsesmedlem i ulige år.
– Kassereren bør så vidt muligt vælges blandt medlemmer med kendskab til bogføring.
– Der vælges 2 suppleanter, der indtræder i bestyrelsen ved en eller fleres afgang uden for perioden. Bestyrelsen konstituerer da sig selv, til nyvalg kan finde sted ved førstkommende ordinære generalforsamling.
– Endvidere vælges 2 revisorer for 2 år samt 2 revisorsuppleanter.
4. Formanden varetager klubbens forbindelser med idrætssammenslutninger og officielle
myndigheder.
5. Kassereren fører klubbens regnskab, fortegnelse over klubbens medlemmer og modtager kontingent. Kasseren må ikke have flere penge i behold end nødvendigt for afholdelse af de løbende udgifter. Det beløb, der kan undværes, indsættes på en bank/sparekassebog efter bestyrelsens anvisning, og udtræk kan kun foretages af et bestyrelsesmedlem(normalt kassereren).
6. Regnskabet afsluttes hver år 31. December og fremlægges revideret til godkendelse af
generalforsamlingen.
7. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen samt varetager forefaldende kontorarbejde m.m.
8. Bestyrelsesmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, afgørelse kan kun træffes hvis 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede og stemmer for forslaget.
9. Bestyrelsen er ulønnet og skal påse at lovene overholdes. Endvidere drager bestyrelsen
omsorg for, at der skaffes klubben bedst mulige instruktører – inden for økonomisk forsvarlige rammer.
10. Det tilkommer bestyrelsen at udpege det eller de medlemmer, der skal repræsentere klubben ved møder eller lignende.
11. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie og har gratis adgang til klubbens sammenkomster, og i øvrigt nyder samme rettigheder som klubbens aktive medlemmer. Som æresmedlemmer kan optages medlemmer, som ikke medlemmer, der økonomisk eller på anden måde har støttet klubben. Udnævnelsen kan senere inddrages, hvis æresmedlemmet viser utilbørlig optræden eller er illoyal mod klubben.
12. Uden for bestyrelsen kan desuden nedsættes arrangementsudvalg, vælges materielforvalter el. lign. Udvalgene er ikke beslutningsdygtige uden bestyrelsens sanktion.
13. Revisorerne har til enhver tid ret til at foretage revision af regnskabet

1. Ved afstemning er almindeligt stemmeflertal gældende.
2. Stemmeafgivelse ved en generalforsamling kan kun ske ved personligt fremmøde eller en skriftelig fuldmagt, dog kan hvert medlem kun stille med éen fuldmagt, der skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen, bestyrelsen kontrollere stemmens gyldighed på forhånd.
3. Stemmeret har alle over 14 år med betalt aktiv kontingent, samt de i § 7 stk. 3 nævnte personer.
4. Forældre til aktive medlemmer under 14 år har en stemme pr. medlem.
5. Skriftlig afstemning skal på forlangende foretages.
6. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.

1. Licensen til dju betales af klubben og opkræves ved det enkelte medlem sammen med kontingentet.

2. Kontingent fra medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.
3. Bestyrelsen samt de af bestyrelsen udpegede trænere er kontingentfrie.
4. Medlemmer, under uddannelse kan efter bestyrelsens skøn få nedsat kontingentet.

1. Medlemmer, der er i kontingentrestance for mere end 2 måneder kan slettes af klubbens medlemsfortegnelse.
2. Genoptagelse kan ske ved at betale restancen. Særlige tilfælde behandles af bestyrelsen.

1. Medlemmerne er berettigede til efter instruktørens indstilling og efter bestyrelsens skøn at deltage i alle de stævner og lignende, der af idrætssammenslutninger m.m. bliver tilrettelagt for dets medlemmer.
2. Medlemmerne skal have et eksemplar af klubbens love.
3. Alle afgørelser kan indankes for DJU´s ordens- og amatørudvalg.

1. Overtræder et medlem klubbens love eller under idrætsudøvelse udviser dårlig opførsel, kan bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen ekskludere det pågældende medlem.
2. Medlemmer,der anvender Budo uden for klubbens rammer, vil blive ekskluderet omgående med mindre der bevisligt er handlet i selvforsvar.
3. I mindre graverende tilfælde kan de pågældende idømmes karantæne i indtil 1år.
4. Eventuel udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren.

1. Træningstiden for de enkelte grene af Budosporten fastsættes af bestyrelsen.
2. Træningstøj er obligatorisk.
3. Træning må kun finde sted med instruktørens tilladelse.
4. Instruktøren kan med øjeblikkelig varsel bortvise en person i lokalet for resten at dagen.
5. De af bestyrelsen fastsatte regler i Dojoen skal overholdes.

1. Lovændringer kan kun finde sted på en lovligt indvarslet generalforsamling, og kun hvis to-tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

1. Klubben kan kun opløses på en generalforsamling, og ikke så længe mindst 6 medlemmer ønsker dens beståen.
2. I tilfælde af, at man på en generalforsamling har vedtaget en opløsning af klubben, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med ovennævnte som eneste punkt på dagsordenen.
3. Ved opløsning anvendes eventuelle midler til humanitære formål efter generalforsamlings skøn.

Revideret: Kolding d. 17. februar 2009

Dorthe
Formand

Martin Bruun
Næstformand

Lars Syndergaard
Kasser

Jacob Leth Halldorsson

Bjarne Kratballe
Bestyrelsesmedlem