Vedtægter for støtteforeningen Judo og Jiu-jitsu Klubben

§ 1

Foreningens navn er Judo og Jiu-jitsu Klubbens Støtteforening.

§ 2

Foreningens hjemsted er Brostræde 3, Kolding.

§ 3

Foreningens formål er:

At yde Tomoe økonomisk og moralsk støtte i arbejdet med idrætsungdommen i klubben.
At være rygdækning for Tomoe i de eventuelle opgaver, der måtte blive Tomoe pålagt i egne eller fællers interesser for idrætten.
At skabe kontakt mellem Tomoe og tidligere Tomoe medlemmer, samt andre interesserede.
At forestå festlige sammenkomster.

§ 4

Foreningens formål søges løst ved:

At søge oparbejdet en medlemskreds, der ved sit bidragydende kontingent kan danne en del af den økonomiske baggrund for foreningens virke.
At træde i kontakt med kræfter, der tilstræber forbedrede vilkår for idrætten i Tomoe.

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

Den årlige generalforsamling vælger medlemmer til de fire tillidsposter.

Bestyrelsen suppleres af den til enhver tid siddende formand og kasserer for Tomoe.

Disse kan ved meningstilkendegivelse og med stemmeret påvirke bestyrelsens arbejde.

§ 6

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde og være offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af medlemmerne indsender skriftlig anmodning herom til formanden ledsaget af en motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel, og senest 14 dage efter anmodningen.

§ 7

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt

§ 8

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således ag 2 medlemmer er på valg på ulige årstal, 3 medlemmer på lige årstal. Formand og sekretær ulige år, kasserer og næstformand, plus bestyrelsesmedlem lige år go de vælges direkte på generalforsamlingen.

Valgmetode:

Kun tilstedeværende medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Er der flere kandidater til bestyrelsesposter er de 2 kandidater, der opnår flest stemmer, uden at have opnået valg til bestyrelsen, automatisk suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for et år her.

Revisionen består af 2 revisorer, valgt efter samme regler, som ved bestyrelsesvalget, valgt skiftevis for 2 år ad gangen. Der vælges 1 suppleant.

§ 9

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og den fordeler de økonomiske midler.

§ 10

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§ 11

Foreningen kan kræves opløst på en ekstraordinær generalforsamling, hvis punktet er optaget på dagsordenen og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stammer for opløsning.

§ 12

Såfremt en opløsning finder sted, skal de i foreningen eventuelt værende midler tilfalde Tomoe.

§ 13

Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling.


Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling på Sct. Jørgens Gård.

Kolding, den 5. november 1985